Privacy en cookie statement

TBloeit, gevestigd aan de Veenhuizerweg 87, in Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

TBloeit

KvK: 83554718

Telefoon: 06-10551054

support@tbloeit.nl

www.tboeit.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

TBloeit verwerkt persoonsgegevens van de opdrachtgever omdat gebruik wordt gemaakt van de diensten van TBloeit en/of deze gegevens zelf aan TBloeit zijn verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die TBloeit verwerkt:

 • Bedrijfsnaam;

 • Voor- en achternaam;

 • Adresgegevens;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • Gegevens over activiteiten van de opdrachtgever op de website van TBloeit;

 • Gegevens over surfgedrag van de opdrachtgever over verschillende websites heen.

Contactgegevens:

TBloeit gebruikt naam, bedrijfs- en contactgegevens van de opdrachtgever, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met de opdrachtgever te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening.

Betaalgegevens:

TBloeit gebruikt betaalgegevens van de opdrachtgever, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen, geheimhouding, datalekken en AVG
 • TBloeit en de opdrachtgever zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.

 • Voor zover mogelijk verleent TBloeit bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens). TBloeit zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.

 • Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n).

 • Opdrachtgever vrijwaart TBloeit voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten (van intellectuele eigendom) op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 • Als er sprake is van inbreuk op de AVG dan stelt TBloeit haar opdrachtgever onmiddellijk in kennis en voorziet opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om - indien nodig - een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken c.q. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. TBloeit wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

TBloeit bewaart persoonsgegevens van de opdrachtgever niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens van de opdrachtgever worden verzameld. De gegevens in het boekhoud- en CRM-systeem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd. De genoemde termijn geldt, mits er verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Cookies of vergelijkbare technieken

TBloeit gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Google Analytics

TBloeit wil graag weten hoe bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat het gebruik van de website kan worden geoptimaliseerd, dit gaat via een statistiekenpakket, Google Analytics, cookies.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In het kader van de AVG heeft de opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kan gestuurd worden naar support@tbloeit.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de opdrachtgever is gedaan, vragen om een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Beveiliging

TBloeit neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de opdrachtgever het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@tbloeit.nl.