Algemene voorwaarden

Kamer van Koophandel nummer 83554718

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht zodra de opdrachtgever een opdracht is aangegaan met TBloeit.

Artikel 1 – Definiëring
 1. TBloeit, wettelijk vertegenwoordigd door Teuna Bouwmeester en ontvanger van de opdracht, hierna te noemen TBloeit.

 2. Opdrachtgever, de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de diensten gebruik maakt, hierna te noemen de opdrachtgever.

Artikel 2. Algemeen
 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen tussen TBloeit en de opdrachtgever, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. De algemene voorwaarden zijn bij beide partijen bekend.

 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtgever voor de uitvoering waarvan TBloeit een derde partij werkzaamheden laat verrichten.

 4. Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. In overleg tussen TBloeit en opdrachtgever zullen nieuwe artikelen ter vervanging van de nietige artikelen worden overeengekomen, waarbij doel en strekking in acht worden genomen.

 5. Waar deze algemene voorwaarden niet voorzien, gelden de algemene voorwaarden voor dienstverlening van de Kamer van Koophandel.

 6. TBloeit staat niet in een gezagsverhouding tot de opdrachtgever.

 7. TBloeit heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 dagen na schriftelijke bekendmaking. De opdrachtgever kan gedurende deze termijn de overeenkomst ontbinden, als deze de wijzing(en) niet wil accepteren.

Artikel 3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
 1. Door TBloeit opgegeven prijzen worden berekend in een uurtarief in € (Euro’s), tenzij anders overeengekomen. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting of andere heffingen van overheidswege en reis- en verblijfskosten. De reis- en verblijfkosten en overige kosten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdracht, worden apart gespecificeerd op de opdrachtgever in rekening gebracht.

 2. Als de opdracht afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, is TBloeit daaraan niet gebonden.

 3. TBloeit is gerechtigd de uurtarieven of het vast overeengekomen honorarium te verhogen. Opdrachtgever wordt hiervan tenminste 1 maand voorafgaand aan de verhoging schriftelijk in kennis gesteld. Indien opdrachtgever zich in de verhoging niet kan vinden, heeft hij gedurende 14 dagen na bekendmaking het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

 4. Kosten en facturen van derden, die volgen uit de uitvoering van de opdracht van TBloeit, worden onmiddellijk doorbelast en voldaan door de opdrachtgever. Als de betaling aan derden door TBloeit wordt gedaan, dan is TBloeit gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen van de opdrachtgever en een toeslag voor administratiekosten te berekenen aan de opdrachtgever. Prijsmindering op levering van derden worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 4. Opdracht
 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever deze schriftelijk of digitaal heeft bevestigd.

 2. TBloeit gaat met deze overeenkomst een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied van bedrijfsmatige operationele en management ondersteunende activiteiten en coaching in te zetten.

 3. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, maar niet eerder dan dat TBloeit beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, informatie over diens bedrijf en activiteiten, overige relevantie informatie en voorwerpen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdracht. Wordt de informatie die nodig is niet op tijd aangeleverd en dit leidt voor TBloeit tot extra werkzaamheden, dan zullen deze extra uren aanvullend op de al vastgestelde individuele overeenkomst aan opdrachtgever worden gerapporteerd en doorbelast.

 4. Alle aanbiedingen van TBloeit en de termijn waarbinnen zij de werkzaamheden moet voltooien, zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen TBloeit de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

 5. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend als en voor zover zij door partijen schriftelijk of digitaal zijn bevestigd.

 6. Opdrachtgever en TBloeit zullen regelmatig de kwaliteit van de tot dan toe verrichte werkzaamheden evalueren.

 7. Optie tot verlenging van de overeenkomst dient 1 maand voor afloop van het contract kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 5. Medewerkers
 1. TBloeit kan de overeengekomen werkzaamheden voor eigen rekening geheel of gedeeltelijk door een ander laten verrichten, mits zij dit vooraf aan opdrachtgever heeft meegedeeld en opdrachtgever toestemming heeft verleend. Opdrachtgever kan slechts toestemming weigeren, als de andere persoon niet aan een aantal van tevoren tussen partijen overeengekomen objectieve criteria voldoet. TBloeit blijft aansprakelijk voor het met opdrachtgever overeengekomen resultaat alsof zij de desbetreffende werkzaamheden zelf verricht.

 2. De opdrachtgever geeft aan of en welke medewerkers van de eigen organisatie ter beschikking staan bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Als er geen medewerkers vooraf beschikbaar gesteld zijn, kan TBloeit daartoe verzoeken indien de uitvoering van de opdracht daartoe aanleiding geeft. Het beschikbaar stellen van één of meerdere medewerkers van opdrachtgever aan TBloeit ten behoeve van de uitvoering van de opdracht mag de kwaliteit en continuïteit van de te verrichten werkzaamheden niet ongunstig beïnvloeden.

Artikel 6. Betaling / annulering
 1. Facturering vindt per 14 dagen plaats.

 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TBloeit aan te geven wijze. TBloeit is gerechtigd een voorschot op het totale of gedeeltelijke factuurbedrag te vorderen.

 3. Als na schriftelijk akkoord van de offerte en nog vóór de aanvang van de werkzaamheden de opdracht door de opdrachtgever om welke reden dan ook wordt geannuleerd, kan TBloeit van de opdrachtgever een schadevergoeding eisen, afhankelijk van de omvang van de opdracht.

 4. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand over het factuurbedrag vanaf de vervaldatum. Bovendien is opdrachtgever in dat geval verplicht alle door TBloeit na de vervaldatum gemaakte incassokosten volledig aan TBloeit te vergoeden.

 5. Onverminderd het in de wet bepaalde worden facturen van TBloeit direct en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zodra de opdrachtgever op enigerlei wijze de vrije beschikking over zijn vermogen verliest. TBloeit is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij opdrachtgever verplicht is tot vergoeding van de door TBloeit geleden schade en geraamde inkomstenderving.

 6. Eventueel bezwaar tegen de factuur van TBloeit dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan TBloeit gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding
 1. TBloeit heeft het recht, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving de overeenkomst en/of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, als: - Zekerheid van verplichtingen van opdrachtgever ten opzichte van TBloeit uitblijven of onvoldoende zijn. - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijd nakomt, ook niet na daartoe door TBloeit gesommeerd te zijn. - Na het sluiten van de overeenkomst TBloeit ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. - Als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 2. Als na aanvang van de werkzaamheden een voortijdige beëindiging van de opdracht gewenst is, dient door elk van de partijen een opzegtermijn van 10 dagen in acht te worden genomen via schriftelijke opzegging. TBloeit behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld.

 3. Als één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
 1. Eventuele klachten of tekortkomingen behoren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na voltooiing van de werkzaamheden, (zo gedetailleerd mogelijk) schriftelijk aan TBloeit te worden gemeld. TBloeit moet in staat worden gesteld adequaat te reageren en een redelijke termijn hebben ter zuivering van de tekortkomingen. Indien niet tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname en betaling.

 2. De aansprakelijkheid van TBloeit beperkt tot directe schade en wel tot maximaal het factuurbedrag, waarvan de gebrekkige prestatie deel uitmaakt, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van TBloeit in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden. - De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TBloeit alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden. - Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 3. TBloeit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 4. TBloeit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TBloeit is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden, voorwerpen of mededelingen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid aan TBloeit kenbaar behoorde te zijn.

 5. TBloeit is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak ook aan eigendommen van opdrachtgever of derden ontstaan tijdens of in verband met de uitvoering van werkzaamheden.

 6. TBloeit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken en tekortkomingen in geleverde diensten van derden, van wie TBloeit voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is en die in redelijkheid niet of onvoldoende door TBloeit waren te voorzien of te beïnvloeden.

 7. Als TBloeit in het kader van de uitvoering van een haar verstrekte opdracht zelf één of meer derden inschakelt, zal TBloeit slechts aansprakelijk zijn tot maximaal het bedrag dat TBloeit op bedoelde derde(n) kan verhalen.

Artikel 9. Overmacht
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en op niet op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Daaronder wordt begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop TBloeit geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TBloeit niet in staat is haar verplichtingen na te komen waaronder, ziekte, tijdelijke of blijvende invaliditeit, persoonlijke omstandigheden, onvoorziene, terroristische dreigingen, oorlog(gevaar), storingen in hardware, kabel- of internetverbindingen en andere buiten het invloed bereik van TBloeit liggende omstandigheden.

 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 3. Voor zoveel TBloeit ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TBloeit gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. Vrijwaring
 1. Indien opdrachtgever aan TBloeit informatiedragers, elektronische bestanden etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers en elektronische bestanden vrij zijn van virussen en defecten.

 2. Opdrachtgever vrijwaart TBloeit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 11. Eigendommen
 1. Zaken die door de opdrachtgever t.b.v. de uitvoering van de opdracht aan TBloeit zijn toevertrouwd voor gebruik, bewaring, bewerking of verwerking, worden door TBloeit met dezelfde zorg behandeld als ware deze haar eigen zaken. De opdrachtgever draagt het risico de bedoelde zaken en dient, indien opdrachtgever dit zelf nodig acht, voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

 2. Bovenstaande is ook van toepassing voor zaken die TBloeit aan opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld.

 3. Bij beëindiging van de opdracht worden eigendommen aan partijen geretourneerd.

Artikel 12. Intellectuele eigendom en auteursrechten
 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt TBloeit zich op het gebied van het intellectueel eigendom en auteursrecht en ook aanverwante regelgeving, de rechten en bevoegdheden voor die TBloeit vanwege het recht toekomen.

 2. Alle door TBloeit eventueel verstrekte documentatie, modellen en voorbeelden, (elektronische) bestanden etc., zijn uitsluitend bestemd om door opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van TBloeit worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 3. Publicatie van door TBloeit vervaardigde zaken zal uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van TBloeit. In alle gevallen waarin publicatie plaatsvindt, dient onder elke vervaardigde zaak van TBloeit te worden opgenomen "geproduceerd door TBloeit”.

 4. Voor zover geen vertrouwelijke gegevens van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht, kan TBloeit de toegenomen kennis bij de uitvoering van de overeenkomst ook voor andere doeleinden gebruiken.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle overeenkomsten tussen TBloeit en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle rechtsvorderingen voortvloeiende uit deze overeenkomsten zullen worden aangebracht bij de bevoegde rechter in het arrondissement van vestiging van TBloeit. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

TBloeit

Veenhuizerweg 87

7321 CX Apeldoorn

KvK nummer: 83554718

BTW nummer: